About Us

กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามโครงการพระราชดำริ

เดิมน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ต้มพืชผักที่เก็บจากป่าและรักษาโรคผิวหนัง ลักษณะของน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแบบไกเซอร์คือลักษณะของน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากหินเหลวความร้อนสูงส่งผ่านหินเนื้อแน่นมายังน้ำทำให้น้ำร้อนขึ้นมากๆ จนหาทางแทรกตามรอยแตกร้าวของหินและดันตัวขึ้นมายังดินเป็นน้ำพุร้อน ความสูงของของการพุ่งของน้ำพุร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมีความร้อนขนาดไหน น้ำพุร้อนสันกำแพงมีระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน 105 องศาเซลเซียส จึงทำให้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 10 เมตร

2518

    มีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ตามพระราชดำริ (ปี 2524 จดทะเบียนเป็นหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง)

2515

   ปี 2515-2526 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีโครงการสำรวจเพื่อนำความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้าและที่น้ำพุร้อนสันกำแพงก็เป็นแหล่งสำรวจแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการเจาะบ่อลึกลงไปถึง 283 เมตร เพื่อการศึกษาวิจัย ผลที่ได้คือ ที่นี่ความร้อนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ต้นทุนสูงมากไม่คุ้มกับการลงทุน จึงยกเลิกโครงการ

2526

   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2526 คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกันมีมติให้ปรับปรุงพื้นที่นี้ ซึ่งมี 75 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การอำนวยการและบริหารจัดการของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
   - คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
   - คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง 

2527

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ร่วมทุนดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแม่ออนตามพระราชดำริ

เป้าหมายในการดำเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. เพื่อให้เป็นตัวอย่างดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อนในประเทศ
3. เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ความเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายที่เปลี่ยนไป

1. รูปแบบการท่องเที่ยวแบบMass tourism เป็น Alternative tourism
2. เทคโนโลยีการสื่อสารและเดินทางที่เข้าถึงง่าย สะดวกขึ้น
3. ศักยภาพของพื้นที่กิจการที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก

เป้าหมายในอนาคตที่ต้องปรับใหม่

1. ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มพิเศษ (ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ฯลฯ)
2. บริหารจัดการที่เป็นสากล ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. เน้นคนมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ต่อชุมชน

1. พนักงานร้อยละ 80 เป็นคนในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์
2. ประชาชนในชุมชน เข้ามาใช้บริการได้ฟรีหลังเวลา เปิด-ปิด บริการ
3. กำไรสุทธิร้อยละ 30 จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาชุมชน และ ร้อยละ15 เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน
4. รับซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์มาจำหน่ายในกิจการฯ เช่น ไข่ ตะกร้าของกลุ่มผู้สูงอายุ
5. จัดซุ้มขายผลิตภัณฑ์และร้านอาหารให้เป็นโควต้าเฉพาะของแต่ละหมู่บ้าน
6. เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่
7. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่น

Management plan

 
 

 

คุณสมบัติของน้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง

การวิเคราะห์ ปริมาณ ประโยชน์
ความเป็นด่าง(PH) 9.34 มก/ลิตร ดึงกรดจากร่างกาย
ฟลูออไรด์ 20 มก/ลิตร – ลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ป้องกันฟันผุ

– ลดกรดในปาก ลดการเสียของเคลือบฟัน

– ทำให้กระดูกแข็งแรง

– ทำให้นัยต์ตาดำ มีสีเข้มขึ้น สวยงามขึ้น สุขภาพดี

– ช่วยบำรุงระบบสืบพันธ์
ไนเตรท 5.18 มก/ลิตร ช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก
ซัลเฟต 49 มก/ลิตร ผิวพรรณ โรคผิวหนัง ความแข็งแรงของเล็บผม
ความร้อน 40 องศาขึ้นไป ทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น

“ Chilling Out Healthy Tour @ San Kamphaeng Hot Springs, Chiang Mai ”

         “Good mental health, good physical health and happiness” are what everyone desire and can be achieved through exercise and meditating, deemed as the key to good health. So, we should share some of our time to our health. Health tourism is also an activity that will make us healthier. In travel at San Kamphaeng Hot Springs, Chiang Mai Province

          This morning at Chiang Mai Airport, the wather was cool, like it would rain. At First, I thought to rent a car for travelling. But the agreement was changed. We concluded that we would like to chill out for this trip. Moreover one of our team belongs to Chiang Mai (very influent at local language). So, we took a service of has a four – wheel red minibus as the final answer at rete of  20 baht/preson to get off at Kad Laung (Waroros Maket) and transfer to a four- wheel yellow minibus to the hot spring station. It parked at a police box next to Ping Riverside (near Ton Lamyai Market) at rate of  50 baht/preson as the fixed price. Some Four –wheel red minibus some charges at high rate, especially for the tourist. This needs to be careful for negotiation eh eh

          It took about one hour to arrive at  San Kamphaeng Hot Springs at 9.00 am. The front entrance was a very beautiful decorative arch, decorated with Bo Sang umbrellas, the well-known OTOP of  San Kamphaeng District.

          Entrance fees are as follows: adult 40 Baht, child 20 Baht, foreigner 100, 50 Baht. We did not have to pay because this night we would stay a room here at rete of 1,200 Baht, including mineral bathroom eh eh.

          On  the left, I is a restaurant. So,we responded the call of our stomach with Breakfast and hot coffee, followed by fried shrimp, boiled rice with shrimp and shiitake andorange juice. To be frank…. We want all out with it.

          At here, there is a terrace at the edge of the garden with a beautiful and refreshing view of trees, flowers,grass, looking clean at all parts, especially, bougainvillea, flower of which is pink and beautiful so that I could not wait to shoot. So,I graped my original camera, canon ios70D, the most beloved one,to take photos as walking to the room. On the way, I sew a symbol of something. I thought that it was a statue of a mushroom. But actually it is the one of boiled egg. On the lrft, it is a mineral bathroom charging on hourlybasis, mineral swimming pool and tent of foot massage where a lot of people are waiting.

          After putting away our stuffs, we immediateiy went to seek for places to take photos and most of all we hed to reach the hot spring. On the way to there, we sew a lot of tourists preempting for their seats. Some sat on the edge of the stream with feet soaked. Some mated to eat the boiled eggs. Some chilled out with reading a book. Some children were playing in the mineral water and some of the children were playing at the playground. Some sat for picnic next to their tent. Everyone looked really happy… really pleasing.

          Finally we arrived at the hot spring.We bought a basket of eggs for each person, Ai yah!! given away with a bag of sauce as well. The, we immediately brought them to be boiled. Anyway, you need to read labels, how to boil for each kind of boiled egg to eat. I chose the medium-boiled egg, taking 6 minutes for boiling. Got it!!…eh eh.

          It is considered as a fun activity, which you can enjoy boiling eggs in this hot spring. Then we searched for a place where we could chill out sitting. Mats for rent are also available here at rate of 20Baht/mat/day at the pleasant corner near a coffee shop, where you can drop your feet to soak into mineral bath comfortably.

          While chilling out for a while, we incidentally met “Ms. Thip”, the manager of San kamphaeng Hot Springs and she treated us a cup of coffee… We are grateful. And she told us that at here, the San kamphaeng Hot Springs under the Royal Thought Project, from survey of the Electricity Generathing Authority of Thailand from  1972-1983, there is enough heat to generate electricity. But as the cost is too high, so it was suspended. So, the Tourism Authority of Thailand and San kamphaeng Village Agricultural Cooperatives Limited opened it as an attraction on 22 December 1984. Currently, it is in charge of the san kamphaeng Hot Spring Affairs, the Royal Thought Project, presided by ACM kamthon Sinthawanon, and Privy Councilor, and General Chalit Pkbhasuk, the Privy Councilor.

          The manager also added that this hot spring formerly was under San Kamphaeng District. Later, as the administration is expanded, it is split out as Mae On district today.

          In Mae On, there are many tourist attractions such as Mae Kham Pong village, Mueang On Cave, etc.,But the recommend ones are new tourist attractions to see simple traditional lifestyle and Karen’s hand-woven fabrics at On Luang Village (Ban Tai Lue),Pa Nigew Village (Karen).There is also a forest village which is the village using biogas from manure systematically (reduce deforestation) and see Sai Chon Waterfall of Pang Champi Learning Center, with fish jumping across the waterfall and added that next day we would be taken to watch. We sat blinking remorsefully and smiles with delight. Oh I like it very much.

Sankamphaeng Hotspring

Contact Us

1 Moo.7 Ban Sahakon Subdistrict,
Mae On , Chiang Mai  50130
087-659-1791 / 053-037-101 - 2
07:00 น. - 18:00 น.

© 2019 - skphotsprings.com. All Rights Reserved Powered by Chiangmai Webdesign